Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2015/16

Rád bych touto cestou požádal o vyplnění dotazníku mezinárodní studie COLOSS.  Vyplněním tak můžete v přispět k objasnění příčin úhynů a také k vyhodnocení jaké metody a léčiva jsou úspěšnější v boji proti kleštíkovi. Prosím tedy věnujte trochu času tomuto dotazníku, přispějete dobré věci. Dotazník bude přístupný do 31. května 2016. Prezentaci z předchozího ročníku můžete shlédnou zde na následujících stránkách.  

Varroóza 2016

Tento příspěvek bude v průběhu roku 2016 doplňován dle situace s varrózou 24.3. Nařízení SVS, Varroáza 2016

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala MVO pro varroózu na letošní rok. Plné znění najdete v tomto PDF dokumentu. Následně byla udělána oprava kterou si můžete přečíst zde.

Z uvedeného dokumentu pro naší ZO vyplývá, že plošné předjarní preventivní ošetření včelstev by mělo být provedeno do 15.4. v obci  Ostrov, který jako jediný není uveden v seznamu obcí, kde se nemusí léčení provádět. Sice zde nejsou uvedeny malé obce jako Rýdrovice, Herbortice Dolní Heřmanice, Nepomuky, Jakubovice a Helvíkov, ale ty jsou nyní části větších obcí s obecním úřadem.

Letní preventivní ošetření pak není nařízeno ani v jedné obci, která spadá pod naší ZO.

13.3. Stavy včelstev a výsledky vyšetření-2016

Bylo vyšetřeno 255 vzorků zimní měli z 2939 včelstev Počet vzorků, kde nebyl nalezen žádný roztoč: 135 Více jak 3 roztoči na včelstvo bylo zjištěno u 14 vzorků, majitelé těchto stanovišť již  byli nebo budou vyrozuměni jelikož pro ně platí nařízení o jarním ošetření schválenými VLP do 15. 4. 2016

Vzhledem k Metodice kontroly zdraví zvířat pro tento rok, která stanovuje, že pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území obce, tak je nutno vyčkat na vyhodnocení jednotlivých obcí veterinární správou, která v novém MVO stanoví, ve kterých obcích bude nutné provést plošné ošetření.

Od 1. 1. 2015 se mění zákon o potravinách a veterinární zákon

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel 22. 7. 2014 zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o potravinách upravuje zejména:
  • předmět úpravy zákona a základní pojmy,
  • ustanovení § 3d, kterým se stanoví informační povinnost provozovatele potravinářského podniku.
  • ustanovení § 6-9a týkajících se označování potravin,
  • výkon dozoru,
  • správní delikty,
  •  a v části druhé upravuje některá ustanovení veterinárního zákona.
Změna veterinárního zákona se týká činnosti úředních veterinárních lékařů, inspektorů, provádění kontrol, auditů a pojmového upřesnění včela – včelstvo a to jak v části zabývající se pojmy, se kterými veterinární zákon pracuje, tak v části týkající se přemísťování zvířat, prodeje medu ze dvora a náhrad nákladů a ztrát v případech nebezpečné nákazy včel: Konkrétně se jedná o tyto změny v pojmech včela-včelstvo (níže uvádím změnu ustanovení a současně úplné znění po této změně): V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "a včely" nahrazují slovy ", včely a včelstva". Pro účely tohoto zákona se rozumí hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely a včelstva, V § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 7 se slovo "včel" nahrazuje slovem "včelstev". Není-li tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. V § 27a odst. 1 písm. d) se slova "stanovišti včel" nahrazují slovy "stanovišti včelstev" a slova "stanoviště včel" se nahrazují slovy "stanoviště včelstev". Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti, V § 70 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.".  Změny zákona č. 139/2014 Sb. nabydou účinnosti 1. 1. 2015. Mgr. Jarmila Machová 25. 7. 2014  

Situace s nákazou morem včelího plodu na Lanškrounsku a v okolí

Informace o vyšetření vzorků zimní měli 2014 na mor včelího plodu v ochranném pásmu spadajícím pod naší ZO.

Všech 81 vzorků měli odebraných v ochranném pásmu moru, bylo vyhovující na přítomnost bacilu moru včelího plodu.

 
Situace se přesto nelepší a ochranné pásmo se dále přiblížilo k Lanškrounu. K dubnu 2014 jsou v ochranném pásmu katastry následující obcí spadajících pod naší ZO : Helvíkov, Anenská Studánka, Damníkov, Žichlínek, Luková, Tatenice, Lubník,Krasíkov Situaci s morem včelího plodu lze také sledovat na mapách Státní veterinární správy  Podrobnější informace o vyhlášení ochranného pásma a ohniscích lze nalézt na úřední desce KVS SVS pro Pardubický kraj - jde o dvě mimořádná veterinární opatření Č. j.: SVS/2014/022952-E  a Č. j.: SVS/2014/021424-E Pro členy našeho ZO, kteří mají umístěny včelstva v obci Lubník z toho mimo jiné vyplývá následující:
(3) Všem chovatelům včel v katastrálním území 688053 Lubník se nařizuje provést 
nejpozději do 20. 4. 2014 prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění 
onemocnění plodu o tom uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro 
Pardubický kraj. 
(4) Všem chovatelům včel v katastrálním území 688053 Lubník se nařizuje odevzdat 
nejpozději do 9. 5. 2014 na územní pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy 
pro Pardubický kraj v Litomyšli nebo v Ústí nad Orlicí vzorky letní úlové měli, odebrané jednotlivě 
z každého včelstva, k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. K zajištění 
vzorků letní úlové měli se nařizuje vložit nejpozději do 20. 4. 2014 do všech včelstev na dobu 
nejméně 15 dnů dvojité podložky na dno úlů.

Stále je v platnosti nařízení Č. j. SVS/2013/038198-E

Další užitečné informace o prevenci a zásad odběru vzorků k vyšetření těchto stránkách veterinární správy 

Nařízení státní veterinární správy 2014 – Varróza

Mimořádné veterinární opatření Krajské veterinární správy Pardubického kraje (MVO varroóza) z roku 2013 bylo zrušeno 27.března 2014. Nové na řízení ohledně varrózy na tento rok je již vydáno  Ústřední veterinární správou  k přečtení zde  a odkazuje se na Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014 a ta se dále odvolává na na schválené léčivé veterinární přípravky VLP a jejich seznam lze nalézt zde. V podstatě je zachován způsob léčení jako v předchozích letech.
  • Tedy předjarní ošetření do 15.4. pokud na stanovišti byl průměr na včelstvo 3 a více samiček Varroa destruktor v zimní měli.
  • Pak následuje letní po posledním medobraní a to je povinné pokud v okrese bylo více jak 25% stanovišť s 3 a větším průměrem VD na včelstvo v zimní měli. (Doposud nezveřejněno jaké procento bylo v okrese Ústí nad Orlicí po telefonickém rozhovoru ale není v celé ČR v žádném okrese nad 25% a proto letní ošetření není nikde povinné)
  • A nakonec podzimní ošetření. A to buď klasicky 3x Varidol nebo jiný schválený VLP
Rozdíl je v tom, že se nenařizují striktně gabony v podletí a Varidol (fumigace nebo aerosol) na podzim. Jako alternativu je možné použít schválené veterinární léčebné prostředky. V současné době je pro včely schválen Formidol (na bázi kyseliny mravenčí) a Apiguard (na bázi thymolu). Obě jmenovaná léčiva jsou volně dostupná bez předpisu. Pokud se ale objednává Formidol přes ZO pak je hned vyžízena dotace na léčivé přípravky. U Apiguardu některé obchody přímo také vyřídí dotaci. Seznam povolených prostředků se ale ještě do podzimu může změnit, pokud někdo zaregistruje nový nebo zaregistruje některý, který má již registraci v některé zemi Evropské unie.