Od 1. 1. 2015 se mění zákon o potravinách a veterinární zákon

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel 22. 7. 2014 zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o potravinách upravuje zejména:
  • předmět úpravy zákona a základní pojmy,
  • ustanovení § 3d, kterým se stanoví informační povinnost provozovatele potravinářského podniku.
  • ustanovení § 6-9a týkajících se označování potravin,
  • výkon dozoru,
  • správní delikty,
  •  a v části druhé upravuje některá ustanovení veterinárního zákona.
Změna veterinárního zákona se týká činnosti úředních veterinárních lékařů, inspektorů, provádění kontrol, auditů a pojmového upřesnění včela – včelstvo a to jak v části zabývající se pojmy, se kterými veterinární zákon pracuje, tak v části týkající se přemísťování zvířat, prodeje medu ze dvora a náhrad nákladů a ztrát v případech nebezpečné nákazy včel: Konkrétně se jedná o tyto změny v pojmech včela-včelstvo (níže uvádím změnu ustanovení a současně úplné znění po této změně): V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "a včely" nahrazují slovy ", včely a včelstva". Pro účely tohoto zákona se rozumí hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely a včelstva, V § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 7 se slovo "včel" nahrazuje slovem "včelstev". Není-li tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. V § 27a odst. 1 písm. d) se slova "stanovišti včel" nahrazují slovy "stanovišti včelstev" a slova "stanoviště včel" se nahrazují slovy "stanoviště včelstev". Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti, V § 70 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.".  Změny zákona č. 139/2014 Sb. nabydou účinnosti 1. 1. 2015. Mgr. Jarmila Machová 25. 7. 2014  

Komentáře jsou zakázány.